საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საბაზო საფეხური
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 64 გაკვეთილი (128 აკადემიური საათი)

მეცადინეობის ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობა 1სთ 30წთ (2 აკადემიური საათი)

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: პროგრამაში ჩართვა შეუძლიათ მოსწავლეებს  მე-8-დან მე-12 კლასის ჩათვლით. მიღება გასაუბრებით.  ჯგუფში  არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

კურსის ღირებულება:  1000 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები:  კურსის მიზანია, დაეხმაროს მოსწავლეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ათვისებაში. მოსწავლე შეძლებს საოფისე მომსახურებაში შემავალი, ყველა ტექნოლოგიის გამოყენებას. გაეცნობა პროგრამირების (კერძოდ, visual studio) შესავალს. აუდიო, ვიდეო და ტექსტურ/გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავებასა და მართვას.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

 • კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლე შეძლებს;
 • ტექსტების რედაქტირებას და დაფორმატებას;
 • მონაცემების მათემატიკურ და ლოგიკურ დამუშავებას;
 • სხვადასხვა სახის თემების პრეზენტირებას;
 • სხვადასხვა სახის მარტივი პროგრამების შექმნას;
 • აუდიო, ვიდეო და ტექსტურ/გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავებასა და მართვას.

კურსის პროგრამის შინაარსი

 • ოპერაციული სისტემა;
 • Office პაკეტი;
 • გრაფიკული რედაქტორი Photoshop;
 • პროგრამა ანიმატორი Flash;
 • გლობალური ქსელის გამოყენება;
 • პროგრამირების საფუძვლები (Visual Studio  შესავალი კურსი);
 • ელექტრონული ინფორმაციის მულტიმედიური დამუშავების  საშუალებები
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს