საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
დაპროგრამების ენა Java საფუძვლები (მე-2 დონე) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეს პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი ან Java1, C#1. კურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უფროს­კლასელთათვის (8-12) და სტუდენტებისთვის. ჯგუფში არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის  ღირებულება: 1200 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები:  კურსის მიზანია Java-ს არასაბაზისო საშუალებების შესწავლა, მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის ათვისება და მათი შერწყმა ვებ აპლიკაციაში. პროგრამის ამოცანაა მსმენელს შეეძლოს პროექტის ჩამოყალიბება, დაგეგმარება და მისი შესრულება სტანდარტების დაცვით.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს:

 • ეცოდინება Java-ს არასაბაზისო საკითხები
 • ეცოდინება მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა
 • ეცოდინება ვებ აპლიკაციის შექმნა Java-ს გამოყენებით
 • ექნება ჯგუფურად მუშაობის გამოცდილება
 • შეეძლება პროექტის შექმნა ყველა აუცილებელი საფეხურის გავლით

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 • მონაცემთა ბაზები (შესავალი - რელაციური და არარელაციური ბაზები)
 • JDBC - ჯავას დაკავშირება მონაცემთა ბაზებთან
 • Git & Github, maven
 • Networking - sockets
 • ვებ დიზაინის შესავალი - html, css, js
 • Servlet, JSP
 • JPA
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს