საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
დაპროგრამების ენა Java საფუძვლები (1-ლი დონე) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეს პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი. კურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უფროსკლასელთათვის (8-12) და სტუდენტებისთვის. ჯგუფში არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის ღირებულება:  1200 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები:  პროგრამის მიზანია მოსწავლისთვის პროგრამირების საწყისების შესწავლა Java-ს გამოყენებით და აღნიშნული პროგრამული ენის საკვანძოს თემების ათვისება. კურსის ამოცანას წარმოადგენს მსმენლის მომზადება კომპლექსური და გაღრმავებული საკითხების შესასწავლად.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს:

  • წარმოდგენა ექნება დაპროგრამების ენის Java-ს ძირითად საშუალებებზე
  • ეცოდინბა ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპები
  • ექნება desktop აპლიკაციებთან მუშაობის გამოცდილება
  • შეეძლება მარტივი პროექტების დაგეგმვა და შესრულება როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ჯგუფურად

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

  • (დაპროგრამების საფუძვლები) Java შესავალი, ცვლადები, ოპერატორები, ციკლები, მასივები ...
  • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება
  • დამატებითი შესაძლებლოებები String, Exception, I/O, Collection
  • Java FX – desktop აპლიკაცია
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს