საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
დაპროგრამების ენა C++ საფუძვლები - სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლე უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს და გააჩნდეს მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნება. ჯგუფში არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის ღირებულება :  1200 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები:  კურსის მიზანია ხელი შეუწყოს  C++ ენის ბაზაზე, დაპროგრამების ძირითადი ტექნოლოგიების გაცნობას.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

 • ალგორითმების შედგენა და პროგრამების წერა C++ ენაზე;
 • დაპროგრამების ძირითადი თანამედროვე ტექნოლოგიები.

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 • რა არის პროგრამირება, პროგრამა,  პროგრამის სტრუქტურა, ცვლადების ტიპები. უმარტივესი პროგრამის დაწერა. შეტანა-გამოტანის ოპერატორები;  
 • ოპერატორები  (პირობითი ოპერატორები, ცვლადებზე მოქმედებები, ლოგიკური ოპერატორები) switch ოპერატორი;
 • ციკლები  for,  While და do while;
 • ერთგანზომილებიანი და მრავალგანზომილებიანი მასივები;
 • სტრიქონები, ვექტორები, მრავალგზანზომილებიანი ვექტორები;
 • ფუნქციები. void ფუნქციები,  არგუმენტიანი ფუნქციები;
 • რეკურსიული ფუნქციები;
 • ფაილებთან მუშაობა. წაკითხვა-ჩაწერა, დამატება;
 • მიმთითებლები (pointer). ფსევდონიმები(reference);
 • დინამიური მეხსიერება;
 • კლასები, კონსტრუქტორები და დესტრუქტორები;
 • ინკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი;
 • კლასების შთამომავლობითობა .
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს