საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
დაპროგრამების ენა C# საფუძვლები (მე-2 დონე) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეს პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი ან C#1, Java1. ჯგუფში არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის ღირებულება  : 1200 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია დაპროგრამების ენის C#-ის გაღრმავებული საშუალებების შესწავლა და მისი საშუალებით  პროექტების განხორციელება.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს:

 • ეცოდინება დაპროგრამების ენის C#-ის ძირითადი საშუალებები
 • ეცოდინება ვებ პროექტების დაგეგმვა და სათანადო პროგრამების დაწერა C# ენაზე;
 • ეცოდინება ვებ გვერდის აგების ტექნოლოგიები

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 • ASP.NET
 • WCF სერვისი
 • Entity Framework
 • XML და JSON ნახევრად სტრუქტურირებული ბაზები
 • მონაცემთა ბაზები MS SQL
 • Windows სერვისები.
 • WPF
 • MVC
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს