საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
ვებპროგრამირების (პირველი წელი) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობა 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლე უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს, ერკვეოდეს კომპიუტერული გრაფიკის პროგრამებში და გააჩნდეს მათემატიკურ - ლოგიკური აზროვნება.  კურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უფროს­კლასელთათვის (8-12) და სტუდენტებისთვის.  ჯგუფში სასურველია არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის ღირებულება: 1200 ლარი.

კურსის მიზანი და ამოცანები: კურსის მიზანია  მოსწავლეს შეასწავლოს დინამიური საიტის შექმნა.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლე:

  • შეძლებს შექმნას საიტი, ბლოგი, ფორუმის გვერდი;
  • შეძლებს მონაცემთა ბაზებში მუშაობას;
  • შეისწავლის ობიექტზე ორიენტირებულ დაპროგრამებას.

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

  • HTML
  • CSS
  • Bootstrap
  • PHP
  • MySQL
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს