საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

პროგრამირების სკოლა
დაპროგრამების ენა C# საფუძვლები (1-ლი დონე) სასწავლო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (2 აკადემიური საათი).

 პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეთ პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი ან Java1, C#1. კურსი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის უფროს­კლასელთათვის (8-12) და სტუდენტებისთვის.  ჯგუფში არაუმეტეს 10-11 მოსწავლისა.

ერთი წლის ღირებულება:  1200 ლარი

კურსის მიზანი და ამოცანები:  კურსის მიზანია დაპროგრამების ენის C#-ის საფუძვლების შესწავლა და მისი საშუალებით სასწავლო პროექტების განხორციელება.

კურსის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს:

 • წარმოდგენა ექნება დაპროგრამების ენის C#-ის ძირითად საშუალებებზე;
 • შეძლებს მარტივი პროექტების დაგეგმვას და სათანადო პროგრამების დაწერას C# ენაზე;

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 • კონსოლ აპლიკაციის ტიპის პროექტების წერა
 • კლასები
 • მეთოდები და თვისებები
 • იკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი
 • ინტერფეისები
 • მასივები, კოლექციები
 • ფაილებთან მუშაობა
 • ნაკადები
 • სოკეტები
 • დელეგატები და ივენთები
 • Windows Application ტიპის პროექტების წერა
სასწავლო ჯგუფების სტრუქტურა Image Map

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს