კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა კონკურსებსა და ტენდერებში გამარჯვების შედეგად ცენტრს განხორციელებული აქვს ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი.მზიური წლების მანძილზე წარმატებით ახორციელებს სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანიზაციებისა და კომპანიების თანამშრომელთა ტრენინგებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში.

ზრდასრულთათვის ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
საბაზო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 8 გაკვეთილი (16 ასტრონომიული საათი).

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  წინაპირობის გარეშე. 
კურსის ღირებულება:  240 ლარი (საათის ფასი 15 ლარი).

კურსის მიზნი და ამოცანები:  ხელი შეუწყოს მსმენელს თავის საქმიანობაში ჩართოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ეს კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძ­ვე­ლია. ამ კურსის გავლის გარეშე შეუძლებელია ინფორმაციის დამუშავების უფრო რთული  ან პროფილური ტექნოლოგიების შესწავლა.
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:
მსმენელი:

 • აითვისებს კომპიუტერთან მუშაობის საბაზო უნარ-ჩვევებს;
 • შეძლებს იმსჯელოს პროგრამული უზრუნველყოფის სახეებზე, კომპიუტერის მოწყობილობების ძირითად მახასიათებლებზე და ეცოდინება მათი მომართვა;
 • იმუშავებს  ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის დონეზე,  თავისუფლად და ტექნოლოგიურად სწორად გამოიყენებს საოფისე პროგრამების პაკეტიდან Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint პროგრამების პირველი დონის შესაძლებლობებს;
 • შეძლებს ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებას, ელ. ფოსტით და სხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტით სარგებლობას;
 • შეძლებს  ათვისებული ცოდნის საკუთარ საქმიანობაში გამოყენებას.

პროგრამის შინაარსი:

კურსი შედგება  შვიდი მოდულისაგან:

 • საწყისი ცნობები კომპიუტერის შესახებ.
 • ოპერაციული სისტემა- Windows, Acrobat, Nero, Movie Maker.
 • ტექსტური პროცესორი
 • ელექტრონული ცხრილი Ms Excel.
 • საპრეზენტაციო პროგრამა Ms PowerPoint.
 • ინტერნეტი - ინფორმაციის მოძიება, შენახვა, ელ-ფოსტით და skype-ით სარგებლობა.
 • ლოკალური ქსელი.