საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. მოპოვებული აქვს გამარჯვებები UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა ორგანიზაციის თანამშრომელთა საინფორმაციო ტექნოლოგიებში ტრენინგების ჩატარების ტენდერებში.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
საბაზო კურსი

კურსის ხანგრძლივობა: 8 გაკვეთილი (16 ასტრონომიული საათი).

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  წინაპირობის გარეშე. 
კურსის ღირებულება:  240 ლარი (საათის ფასი 15 ლარი).

კურსის მიზნი და ამოცანები:  ხელი შეუწყოს მსმენელს თავის საქმიანობაში ჩართოს საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ეს კურსი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძ­ვე­ლია. ამ კურსის გავლის გარეშე შეუძლებელია ინფორმაციის დამუშავების უფრო რთული  ან პროფილური ტექნოლოგიების შესწავლა.
პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:
მსმენელი:

 • აითვისებს კომპიუტერთან მუშაობის საბაზო უნარ-ჩვევებს;
 • შეძლებს იმსჯელოს პროგრამული უზრუნველყოფის სახეებზე, კომპიუტერის მოწყობილობების ძირითად მახასიათებლებზე და ეცოდინება მათი მომართვა;
 • იმუშავებს  ოპერაციულ სისტემაში მომხმარებლის დონეზე,  თავისუფლად და ტექნოლოგიურად სწორად გამოიყენებს საოფისე პროგრამების პაკეტიდან Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint პროგრამების პირველი დონის შესაძლებლობებს;
 • შეძლებს ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებას, ელ. ფოსტით და სხვა საკომუნიკაციო ინსტრუმენტით სარგებლობას;
 • შეძლებს  ათვისებული ცოდნის საკუთარ საქმიანობაში გამოყენებას.

პროგრამის შინაარსი:

კურსი შედგება  შვიდი მოდულისაგან:

 • საწყისი ცნობები კომპიუტერის შესახებ.
 • ოპერაციული სისტემა- Windows, Acrobat, Nero, Movie Maker.
 • ტექსტური პროცესორი
 • ელექტრონული ცხრილი Ms Excel.
 • საპრეზენტაციო პროგრამა Ms PowerPoint.
 • ინტერნეტი - ინფორმაციის მოძიება, შენახვა, ელ-ფოსტით და skype-ით სარგებლობა.
 • ლოკალური ქსელი.

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს