საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


Java - პირველი დონე

დაპროგრამების ენა Java საფუძვლები (1-ლი დონე) სასწავლო კურსი

 

კურსის ხანგრძლივობა: 40 საათი (საათების რაოდენობა პირობითია)

მეცადინეობათა ინტენსივობა : მეცადინეობის ხანგრძლივობა - 1 ან 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელს გავლილი უნდა ჰქონდეს პროგრამირების საფუძვლების შემსწავლელი (C++ ის ბაზაზე) კურსი.

კურსის ღირებულება : 2000 ლარი (1 საათის ფასი 50 ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები: პროგრამის მიზანია პროგრამირების საწყისების შესწავლა Java-ს გამოყენებით და აღნიშნული პროგრამული ენის საკვანძოს თემების ათვისება. კურსის ამოცანას წარმოადგენს მსმენელის მომზადება კომპლექსური და გაღრმავებული საკითხების შესასწავლად.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები:

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელს:

  • წარმოდგენა ექნება დაპროგრამების ენის Java-ს ძირითად საშუალებებზე
  • ეცოდინბა ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპები
  • ექნება desktop აპლიკაციებთან მუშაობის გამოცდილება
  • შეეძლება მარტივი პროექტების დაგეგმვას და შესრულებას.

პროგრამის შინაარსი:

  • (დაპროგრამების საფუძვლები) Java შესავალი, ცვლადები, ოპერატორები, ციკლები, მასივები ...
  • ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება
  • დამატებითი შესაძლებლოებები String, Exception, I/O, Collection
  • Java FX – desktop აპლიკაცია

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს