საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი მზიური

კომპიუტერული კურსები ზრდასრულთათვის


საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი `მზიური~ 1987 წლიდან საქმიანობს კომპიუტერული განათლების სფეროში. თავისი არსებობის პერიოდში ცენტრს მოპოვებული აქვს გამარჯვებები ბევრ კონკურსებსა თუ ტენდერებში მათ შორის: UNDP-სა და მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მსხვილ ტენდერებში: უზენაესი სასამართლოს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების საკორდინაციო ცენტრის, ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო და საბაჟო დეპარტამენტების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში.
ასევე BP'ს, სატრანსპორტო კომპანიის, სახელმწიფო ელექტრო სისტემის, ჯორჯია უოთერ ენდ ფაუერის და სხვა ორგანიზაციების თანამშრომელთა ტრენინგები საინფორმაციო ტექნოლოგიებში. საქართველოს საჯარო სკოლების ინფო მენეჯერების ტრენინგები.
ცენტრში ჩამოყალიბდა სწავლების ორი ფორმა: ჯგუფური და ინდივიდუალური. ორივე შემთხვევაში დაცულია პრინციპი - ერთ კომპიუტერთან ერთი მსმენელი. სწავლებისას დიდი ყურადღება ექცევა კომპიუტერთან მუშაობის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

დღეისათვის ცენტრში ფუნქციონირებს შემდეგი კურსები:


Ms Excel – სწავლების მეორე დონე

ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
Ms Excel

კურსის ხანგრძლივობა: 12 საათი.

მეცადინეობათა ინტენსივობა: მეცადინეობის ხანგრძლივობა -1 ან 2 სთ. დეტალური გრაფიკის შეთანხმება ხდება დამკვეთის მოთხოვნით. დამატებით 1 სთ დაეთმობა სერტიფიცირებას.

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მსმენელმა უნდა იცოდეს საოფისე კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება და Excel-ის პირველი დონე.
კურსის ღირებულება: 360 ლარი ( 1 საათის ფასი 30 ლარი)

კურსის მიზანი და ამოცანები: მსმენელმა აითვისოს ელექტრონული ცხრილის გაღრმავებული შესაძლებლობები, რაც მონაცემთა ანალიზის საშუალებას იძლევა.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები :

მსმენელი შეძლებს Excel-ის გაფართოებული საშუალებების მოხმარებას, რომლებსაც აქტიურად იყენებენ მონაცემების ანალიზსა და ბიზნესის მოდელირებაში.

პროგრამის შინაარსი :

 • ცხრილის სტრუქტურიზაცია, გაფართოებული ფილტრი და მისი გამოყენება.
 • მონაცემების დიაპაზონის სახელის შექნა და გამოყენება, ფუნქციები.
 • ცხრილის დინამიური გარდაქმნა.
 • მონაცემების მომხმარებლის ფორმატი, პირობით დაფორმატება.
 • უჯრედში მონაცემების შეზღუდვა;
 • ოპტიმიზაცია, სცენარი.
 • დიაგრამისშექმნადა დაფორმატება, გრაფიკული ელემენტის ჩასმა ცხრილში და მისი დაფორმატება.
 • უჯრედის, სამუშაო ფურცლის და დავთრის დაცვა. სამუშაო დავთრების შერწყმა.სამუშაო ფურცლის გადახედვა, ცვლილებების მიღება - იგნორირება.
 • სიების დიაპაზონის შექმნა და მოდიფიცირება.
 • ცხრილის მახასიათებლები და მათიგამოყენება.
 • მაკროსები, შექმნა და რედაქტირება, მონაცემების იმპორტ-ექპორტი.
 • შაბლონის შექმნა და რედაქტირება.
 • ვებ დავთრისა და სამუშაოფურცლის პუბლიკაცია.
 • მონაცემების კონსოლიდაცია.
 • მენიუსდა ისტრუმნეტების პანელების შექმნა.
 • ელექტრონული ცხრილის პარამეტრები, შეცვლა და სტანდარტულის აღდგენა.

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს